NTEY Deathfest 2020 se posouvá o rok a připravujeme speciální podzimní půl ročník NTEY Deathfest 2020 – against all infectious germs!!! / NTEY Deathfest 2020 is moving by one year and we are preparing special autumn half year of NTEY Deathfest 2020 – against all infectious germs !!!

posted in: HOME | 0

Jistě bedlivě jako my sledujete dění okolo nákazy nemoci Covid-19 u nás i ve světe. Po dlouhých úvahách jsme se proto rozhodli, že se letošní NTEY Deathfest, tak, jak jste na něj zvyklí, neuskuteční.

Toto rozhodnutí pro nás určitě nebylo jednoduché. Situace v České republice je na rozdíl od jiných zemí na dobré cestě, ale už teď je jisté, že hranice zůstanou z důvodu bezpečnosti nějakou dobu uzavřené a to zkomplikuje vystoupení řady zahraničních kapel či návštěvy zahraničních fanoušků a hostů. Není ovšem důvod k panice! Ti, kteří si koupili lístek v předprodeji, se nemusí bát, o své peníze rozhodně nepřijdou! Lístky samozřejmě budou platit na příští rok, kdy jak doufáme, už zase náš festival ožije v plné parádě, nebo bude dokonce o stupeň lepší.

Už teď vám můžeme potvrdit, že dva hlavní headlineři z letošního ročníku vystoupí za rok. Těšit se tak můžete na legendární Pestilence a Blood red throne. Příští ročník NTEY Deathfestu se uskuteční 20-22. května 2021 opět v kempu u Ferdinanda v Srbské Kamenici nedaleko Děčína. Zakoupené vstupenky v předprodeji na rok 2020 automaticky platí pro příští rok. Nevracením vstupného zároveň podpoříte nejenom nás pořadatele NTEY deathfestu, pro které je situace velmi smutná a taky finančně náročná. Pokud by snad ale kdokoliv z Vás věděl, že se příští rok nebude moci zúčastnit, nebo měl jakýkoliv jiný důvod, proč by se nechtěl příští rok do Kamenice vydat, peníze za lístek zakoupený v předprodeji mu samozřejmě vrátíme, stačí nás kontaktovat na emailu fleshless@email.cz.

Tím ovšem naše sdělení nekončí! Protože bude období bez živé muziky dlouhé pro nás pro všechny, protože většina z nás nepamatuje na dobu, kdy jsme se na koncertě nebo festivalu nepotkali řadu týdnů či dokonce měsíců a protože věříme, že všechna nařízení vlády, spojená s pandemií brzy pominou, chystáme pro všechny naše věrné fanoušky alespoň malou NTEY náhradu. A to ve formě dvoudenního festivalu. Ten jak doufáme, se uskuteční v pátek a sobotu 18. a 19. září 2020 jak jinak než v kempu U Ferdinanda v Srbské Kamenici. Na této speciální NTEY Deathfest edici 2020 – against all infectious germs chystáme vystoupení české death / grind / gore kapel elity a jednoho zahraničního headlinera (pokud to samozřejmě situace s uzavírkou hranic dovolí, pokud ne, bude to akce opravdu pouze v režii CZ udergroundu).

Protože je ve hvězdách, zda už v září budou všechny zákazy konání akcí zrušené, nebo zda se v té době se třeba zase neobnoví, nebude k této akci fungovat předprodej, lístky budou k dostání pouze na místě za 600,- Kč (pro držitele lístků na NTEY 2020 pouze 500,- Kč). Doufejme, že alespoň tahle akce už se povede a sejdeme se tak v září U Ferdinanda, abychom tu letošní festivalovou sezónu nepohřbili šest stop hluboko nadarmo.

Na závěr dodáváme, že na situaci reagují i naše spřátelené festivaly Metalgate Czech death fest a Symbolic, a tudíž jsou nyní k dispozici i jejich oficiální vyjádření k celé situaci, která najdete na stránkách těchto akcí.

Děkujeme za Vaši přízeň, buďte zdrávi a těšíme se s Vámi na shledanou!

Váš NTEY team!

 

 

Surely, like us, you are watching events around Covid-19 in our country and in the world. After long deliberations, we decided that this year’s NTEY Deathfest, as you are accustomed to it, will not happen.

This decision was certainly not easy for us. The situation in the Czech Republic is on the right way, unlike other countries, but it is already certain that the borders will remain closed for security for some time and this will complicate the performance of many foreign bands or visits by foreign fans and guests. But there’s no reason to panic! Those who bought the ticket in advance do not have to worry, they will not lose their money! Of course, the tickets will be valid for next year, when we hope our festival will come alive again, or even a step better.

Already now we can confirm, that two major headliners from this year will perform in a year. You can look forward to the legendary Pestilence and Blood Red Throne. The next NTEY Deathfest will take place 20-22. May 2021 again in the camp near Ferdinand in Srbská Kamenice near Děčín. But if any of you knew that he would not be able to attend next year, or if he had any other reason why he would not want to go to Kamenice next year, of course we will return the money for the ticket purchased in advance. Purchased pre-sale tickets for 2020 are automatically valid for next year. By returning the entrance fee you will also support not only the organizers of the NTEY deathfest, for which the situation is very sad and also financially demanding. But if any of you knew he wouldn’t be able to attend next year or had any other reason why he wouldn’t want to go to Kamenice next year, of course we would return the money for the ticket purchased in advance, just contact us at fleshless @ email.cz.

But this is not the end of our message! Because the period without live music will be long for all of us, because most of us don’t remember the time when we haven’t met in a concert or festival for weeks or even months, and because we believe all pandemic government regulations will soon pass, all our loyal fans will have at least a small NTEY replacement. And in the form of a two-day festival. We hope that it will take place on Friday and Saturday 18th and 19th September 2020 as otherwise as in the camp U Ferdinanda in Srbská Kamenice. On this special NTEY Deathfest edition 2020 – Against All Infectious Germs we are going to perform Czech death / grind / gore elite and one foreign healiner. (If the closure of the borders lasts, the whole fest will be really directed by the Czech underground). It is in the stars whether all the ban on the event will be lifted in September, or whether it will not be renewed at that time, there will be no pre-sale for this event, tickets will be available only on the doors for 600, – CZK. NTEY 2020 only 500, – CZK).

Hopefully at least this event will be successful and we will meet in September at Ferdinand, so that this year’s festival season will not bury six feet deep in vain. Finally, we add this news with our friendly festivals Metalgate, Czech Death Fest and Symbolic festivals are responding to the situation and that is why their official statements on the whole situation, which can be found on these events pages, are now available.

Thank you for your support, be healthy and we look forward to seeing you!

Your NTEY team