English version bellow …
Nápad uspořádat NTEY DEATH FEST přišel  v polovině roku 2013, i díky tomu, že zakladatel festivalu Vladimir Prokoš měl dlouholeté zkušenosti se skupinou Fleshless. Jako její zpěvák se pohyboval na metalové scéně od roku 1993. Za tuto dlouhou dobu skupina vydala  9 CD&LP  a odehrála na 1000 koncertů po celém světě. Nechybělo ani Tour po USA a Jižní Americe , několikero tour po Evropě a množství festivalů ve všech možných i nemožných koutech světa.
Znalost prostředí, fanoušskovské základny a samozřejmě přátelství s celou plejádou death grind seskupení z celého širého světa byl pro festival dobrým startem.
Několik měsíců na to jsme nahodili možnost uspořádat náš první ročník na net a od počátku nás překvapila podpora a zájem lidí z celého světa. Už od počátku jsme chtěli náš festival i díky nestabilnímu počasí uspořádat uvnitř. Termínově jsme se snažili zařadit na samý začátek festivalové sezony, neboť konkurence je zde v Evropě veliká a nechtěli jsme se hned od začátku o náš termín dělit s další větší akcí v našem širokém okolí. Tím pádem padla volba na květen. Tímto je NTEY DF pro fanoušky skoro prvním summer festivalem sezony , a fans si nemusí si vybírat mezi dalšímu mega akcemi jakých je po celé léto dostatek. Hned zpočátku jsme navázali dobrý vztah s pořadateli jiných festivalů, kterých si i my vážíme (Obscene Extreme / Brutal Assault / Fekal Party / Ranger Rock / Berlin Deathfest a další) a vzájemně se podporujeme.
Na první ročník jsme sehnali sál restaurace Svoboda v Libouchci na Ústecku, nedaleko hranic s Německem, neboť již od prvního ročníku minimálně 40% návštěvníků přijíždí ze zahraničí (Německo/Rakousko/Belgie/UK/Švýcarsko/Slovensko, ale dnes i z dalších destinací z celého světa). Prvního NTEY DF se zůčastnilo 350 fans/24 skupin (skupiny jednak z Čech, ale i např. z Itálie, Švédska, USA, Švýcarska, Slovenska či Kolumbie). Vzhledem ke špatné domluvě s pořadatelem pronajatých prostor jsme na další ročník 2015 hledali nové prostory.
Povzbuzeni nadšenými ohlasy jednak samotných fanoušků, jednak i skupin které na prvním ročníku odehráli jsme se snažili sehnat odpovídající prostor, který by měl co nabídnout .. a toto vše  jsme našli na zámku v Horní Libchavě na Českolipsku, který se od té doby stal místem všech dalších a já doufám, ještě mnoho a mnoho dalších NTEY DEATHFESTU. Vynikající zázemí, kemp na zahradě zámku z roku 1574, krásný veliký bar s podiem, schopný pojmout až 700 lidí či hlídané parkoviště je pro nás v této době jediná a správná volba. Naprosto pohodové jednání s majiteli zámku, kde je během festivalu možná i prohlídka, jsou devizi, co náš festival staví pomyslný stupínek jednoho z nejzajímavějších festivalů DEATHGRIND GORE muziky minimálně v ČR. Stoupající prodej vstupenek a návštěva více a více cizinců nám říká, že jsme na dobré cestě, ze které se budeme snažit neuhnout…
V roce 2017 4 ročník navštívilo přes 550 fanoušků plus 100 hostů/členů skupin a již přes 30 vystupujících kapel-  opět z celého světa. Rok 2018 znamenal pro NTEY DEATH FEST půl jubileum. Do areálu zámku v Horní Libchavě dorazilo přes 650 lidí a opět se na pódiu vystřídalo přes 30 kapel z celého světa.
Rok 2019 a 6. ročník NTEY DEATH FESTU se nesl ve znamení velké změny. Změnili jsme areál, opustili prostory zámku v Horní Libchavě a přesunuli jsme se blíže k Děčínu, do malebné vísky Srbská Kamenice v malebné přírodě nedaleko NP České Švýcarsko. Přesun pro nás znamenal mnoho komplikací, ať už z vedení obce, která si původně konání festivalu nepřála, tak ze strany správy národního parku, která se obávala o narušení hnízdění vzácného a velmi chráněného výra velkého neboli Bubo Bubo. Vše dopadlo skvěle, výra jsme nevyrušili a i tento rok úspěšně vyhnízdil a vychoval malé výry a obci jsme dokázali, že nejsme banda potetovaných, dlouhovlasých, agresivních alkoholiků a feťáků poslouchajících divnou a uřvanou hudbu. 6. ročník navštívilo přes 750 lidí a na pódiu zahrálo 39 kapel opět z celého světa.
Rok 2020 nejenom pro nás znamenal velkou zkoušku. Do celého světa se postupně rozšířila z čínského Wu-Chanu nemoc Covid-19. Celosvětová pandemie zasáhla i Českou republiku a tak jsme stáli před otázkou co bude dále. Vše rozhodlo vládní nařízení nouzového stavu v polovině března 2020, která uzavřela veškeré kulturní zařízení, zakázala shromažďování lidí vyjma těch, kteří žili ve společné domácnosti a uzavřela školy, státní hranice a většinu obchodů či restaurací. Bylo rozhodnuto, 7. ročník NTEY 2020 se ruší a přesouvá na rok 2021. Stejně tak postupovala většina spřátelených festivalů v České republice jako je Obscene Extreme, Metalgate Czech death fest nebo Brutal Assault.
Naštěstí se situace v České republice začala v polovině května 2020 lepšit a začalo docházet i k uvolňování bezpečnostních opatření. Otevřely se v omezené míře kina, divadla a koncertní sály. Lidé se mohli začít scházet s rouškami a povinnými rozestupy nejdříve po 100, následně po 500 a od poloviny června po 1000. Některé malé festivaly, tak unikly zrušení a my jsme se rozhodli uspořádat speciální půl ročník NTEY 2020 Against all infection Germs. Ten se uskuteční opět v Srbské Kamenici na Děčínsku ve dnech 17 – 19. září 2020. Je možné že se bude jednat o jediný 3 denní tvrdě death/grind metalový festival u nás v tomto roce.
The idea to host the NTEY DEATH FEST came in mid 2013, thanks to the fact that the founder of the festival Vladimir Prokoš had had many years of experience with the Fleshless band. As a singer, they have been on the metal scene since 1993. During this long period of time, the band have released 9 CDs & LPs and have performed at 1,000 concerts around the world. There was also a tour of the USA and South America, several tours around Europe and a number of festivals in all possible and impossible parts of the world.
Knowledge of the environment, the fan base and, of course, the friendship with a whole bunch of death grind acts from all over the world was a good start for the festival.
A couple of months later we decided to promote our first year on the internet and since the early stages we had been surprised by the support and interest of people from all over the world. From the beginning we wanted to organize our festival even in unstable weather and therefore inside. We tried to put it on the very start of the festival season because competition is huge here in Europe and we did not want to share our deadline with another bigger event in our wider neighborhood. That was the reason for choosing May. This is why the NTEY DF is almost the first summer festival of the season, and fans do not have to choose between other great events that are enough for the summer. Right from the start, we have established a good relationship with the organizers of other festivals that we also appreciate (Obscene Extreme / Brutal Assault / Fekal Party / Ranger Rock / Berlin Deathfest and others) and we support each other.
For the first year, the restaurant Svoboda in Libouchec in Ústí nad Labem, near the border with Germany, was picked, since at least 40% of visitors arrive from abroad (Germany / Austria / Belgium / UK / Switzerland / Slovakia but nowadays from other destinations of world as well). The first NTEY DF was attended by 350 fans / 24 groups (from the Czech Republic, but also from Italy, Sweden, USA, Switzerland, Slovakia and Colombia). Due to poor agreement with the lessor, we were looking for new premises for the following event (2015).
Encouraged by the enthusiastic feedback of both the fans themselves and the groups that played in the first year, we tried to find the right space to offer… and we found this at the castle in Horní Libchava in the region of Českolipsko, which has since become the place of all other years and I hope a place of many more NTEY DEATHFESTs, too. Excellent facilities, a camp in the garden of the castle from 1574, a beautiful large bar with a podium, able to accommodate up to 700 people or guarded parking is the only and right choice for us at this time. Extremely cool negotiations with the castle owners, where the tour of is possible during the festival, is the guiding principle of our festival making the event one of the most interesting DEATHGRIND GORE music festivals, at least in the Czech Republic. The rising ticket sales and the visit of more and more foreigners tell us that we are on the right path from which we will not try to get out of…
In 2017, more than 550 fans, plus 100 guests / group members, and over 30 performing bands, again from all over the world, attended the 4th year. The year 2018 marked a jubilee for NTEY DEATH FEST. Over 650 people arrived at the chateau in Horní Libchava and over 30 bands from all over the world took part on the stage again. The year 2019 and the 6th year of NTEY DEATH FEST is marked by a major change. We are changing the area, leaving the chateau and moving closer to Děčín, to the picturesque village of Srbská Kamenice in the picturesque countryside near the Bohemian Switzerland National Park. It is a great challenge for us, and we believe our diligence will show up and visitors will be satisfied. We look forward to seeing you and thank you for your support !!!