NTEY DF 2024 plakát a info o vstupném / NTEY DF 2024 poster and info on admission

posted in: HOME | 0
Nový roční jak již bylo zmíněco klepe na dveře a zde máte možnost se podívat co vás čeká a co vás nemine. Máte se na co tešit . Bude to pekelné
Vstupenky lze zakoupit za 1500kč / 60Euro na fleshless@email.cz
As already mentioned, the new year is knocking on the door and here you have the opportunity to see what awaits you and what you will not miss. You have something to look forward to. It’s gonna be hell
Tickets can be purchased for 1500 CZK / 60 Euro at fleshless@email.cz

Nový ročník NTEY DEATHFEST klepe pomalu na dveře / The new year of NTEY DEATHFEST is slowly knocking on the door

posted in: HOME | 0
Tak do třetice (všeho dobrého a zlého?)!
Sotva jsme avizovali změnu areálu pro nadcházející NTEY Deathfest 2024, musíme ač velmi neradi ohlásit další. Radní v Jablonném totiž nechtějí akcí tohoto druhu ve svém městě, přestože zpočátku zájem byl a vše běželo dobře… Ale – asi tlak lidí byl silnější… Takže nastalo další horečné hledání nových prostor a jak to tak vypadá, konečně se na nás usmálo štěstí a našli jsme to pravé! A to sice rekreační středisko Bajtlich ve Chřibské, což je obec asi 15 km od původního místa konání NTEY Festivalů – Srbské Kamenice.
Chřibská je město v okrese Děčín, v Lužických horách, ve Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko. Obec leží na silnici vedoucí z Děčína (potažmo České Kamenice) do Rumburka. Vlakové spojení zajišťují vlaky z Děčína a Benešova nad Ploučnicí do Rumburka, nebo z blízké stanice v Rybništi i do / od Liberce.
V kempu k dispozici jednak chatky ale i celkem luxusní hotel vzdálený pouhých 30 metrů od areálu.
Chatky jsou 4 až 7 místné. A pozor! Součástí chatky je WC a sprcha! Přednostně budou nabízeny právě Vám, kteří jste si již zamluvili ubytování v Jablonném či přilehlém kempu v Heřmanicích. Prosíme o co nejrychlejší potvrzení, zda stále máte o ubytování zájem. Případně o jak velkou chatku. Pokud někdo měl dvě pro 3 osoby tak nyní můžete být i společné ve větším objektu. Ceny se budou pohybovat od 1200 Kč na den / 3600 na celý NTEY víkend až po cca 2500 Kč za chatku velkou (7500 na víkend)
Vše opět zde e-mail
Hotel Mezi buky: Ceny v hotelu se pohybují od 1600 den /5800 víkend Kč za dvoulůžkový pokoj se snídaní, WC a sprcha je samozřejmostí. S možností sauny atd. Parkování přímo u hotelu – takže na festival můžete v pantoflích rovnou z postele!
Prosíme o rychlou reakci z vaší strany a velice se omlouváme za chaos, ale jak vidíte tak se snažíme celou situaci co nejlépe a nejrychleji řešit ke všeobecné spokojenosti. Všechny změny místa konání jsou mimo námi ovlivnitelných zásahů majitelů areálů.
Veškeré Vaše otázky budou zodpovězeny obratem!
————–🔨🔨🔨🔨🔨🔨——-
So on to the third (all good and bad?)!
No sooner have we announced a change of venue for the upcoming NTEY Deathfest 2024 than we regret to announce another one. The councilors in Jablonné do not want an event of this kind in their town, even though initially there was interest and everything went well… But – I guess the pressure of the people was stronger… So there was another frantic search for new premises and, as it seems, luck finally smiled on us and we found the right one! And that is the recreation center Bajtlich in Chřibská, which is a village about 15 km from the original place of NTEY Festivals – Srbská Kamenice.
Chřibská is a town in the district of Děčín, in the Lužické mountains, in the Šluknovské outcrop, on the edge of the Czech Switzerland National Park. The village lies on the road leading from Děčín (including Česká Kamenice) to Rumburk. Train connections are provided by trains from Děčín and Benešov nad Ploučnicí to Rumburk, or from the nearby station in Rybniště and to/from Liberec.
The campsite offers cabins as well as a luxurious hotel only 30 meters from the site.
Cabins have 4 to 8 beds. And watch out! The cabin includes a toilet and a shower! Priority will be given to those who have already booked accommodation in Jablonné or the adjacent campsite in Heřmanice. Please confirm as soon as possible whether you are still interested in the accommodation. Or how big a cabin. If someone had two for 3 people, now you can also stay together in a larger building. Prices will range from 1,200 CZK per day / 3,600 CZK for the entire NTEY weekend to approx. 2,500 CZK for a large cabin (7,500 per weekend).
Hotel Mezi buky: Prices in the hotel range from 1,600 day / 5,800 weekend CZK for a double room with breakfast, toilet and shower are a matter of course. With the possibility of a sauna, etc. Parking right next to the hotel – so you can go to the festival in your slippers straight out of bed!
We ask for a quick response from your side and we are very sorry for the chaos, but as you can see, we are trying to solve the whole situation as best and as quickly as possible to everyone’s satisfaction. All changes to the venue are outside the control of the site owners.
All your questions will be answered immediately!
UBYTOVÁNÍ JE KOMPLET VYPRODÁNO .DĚKUJEME!!
THE ACCOMMODATION IS COMPLETELY SOLD OUT. THANK YOU!!

DF CREW ZVE / DF CREW INVITES

posted in: HOME | 0
Dovolte nám vís pozvat na rozlučku s kempem Ferdinand na tuhle skvělou akci jménem UNITED IN BRUTALITY 2023
Allow us to invite you to say goodbye to Camp Ferdinand at this great event called UNITED IN BRUTALITY 2023

Něco končí a něco začíná / Something ends and something begins

posted in: HOME | 0

Nová dekáda festivalu? Nová lokace festivalu! NTEY Deathfest se bohužel bude opět stěhovat… Jak všichni víte, po letech strávených na zámku v Horní Libchavě jsme se v roce 2019 přestěhovali do kempu U Ferdinanda v Srbské Kamenici, kde proběhlo dalších několik ročníků (a to i v dobách kovidu, které festivalům moc nepřály) jarní i podzimní edice. Po letošním ročníku se však kemp rozhodl spolupráci s naším festivalem ukončit. Mrzí nás to, jednak z hlediska pořadatelského – myslíme, že už jsme měli na place vše vychytané k vaší i naší spokojenosti, jednak proto, že víme, že jste měli tenhle areál a jeho okolí moc rádi. Ale nedá se nic dělat, poslední akcí pod hlavičkou NTEY, která U Ferdinanda proběhne, bude zářijový United in Brutality fest, takže doufáme, že se všichni přijedete s areálem pořádně rozloučit! A samozřejmě chceme touto cestou poděkovat majitelům i veškerému personálu kempu za vše, co pro náš fest za těch 5 let udělali – myslím, že můžu beze studu napsat, že jsme U Ferdinanda vyspěli a zbavili se dětských nemocí z Libchavy a posunuli fesťák zase o level výš. Ale není proč smutnit, jak nesmrtelný Freddie zpívá – Show must go on! – takže už jsme pro vás našli nový areál! Zůstaneme na severu Čech, jen se posuneme o kousek dál na východ, někam na půl cesty mezi Děčín a Liberec, do kempu v Jablonném v Podještědí! I v tomhle, o kus větším areálu na vás čekají chatičky, bazén, restaurace, moderní sprchy a toalety a mnohem víc! A jak jste zvyklí, stanovat budete opět moci v areálu zadarmo. Určitě oceníte také výbornou dostupnost areálu, autobusová zastávka je přímo před vstupní branou, vlaková stanice na hlavním tahu Česká Lípa – Liberec pak asi jen 700 metrů. Do centra krásného historického města je to pak asi půl kilometru a necelé tři kilometry od areálu najdete zámek Lemberk. Kousek od Jablonného je také vstupní brána do Lužických hor nebo těsně za hranicemi německé město Zittau. Doufáme, že nám zachováte přízeň a NTEY Deathfest 2024, který je už teď nabitý zvučnými jmény, zase nevynecháte! Váš NTEY crew

A new decade of the festival? New location of the festival! Unfortunately, NTEY Deathfest will be moving again… As you all know, after years spent at the castle in Horní Libchava, in 2019 we moved to the U Ferdinanda camp in Srbská Kamenice, where several more editions took place (even in the times of covid, which they didn’t like festivals much) spring and autumn editions. However, after this year’s edition, the camp decided to end cooperation with our festival. We are sorry, on the one hand from an organizational point of view – we think that we already had everything sorted out on the set to your satisfaction and ours, on the other hand because we know that you liked this area and its surroundings very much. But there’s nothing you can do, the last event under the banner of NTEY that will take place at Ferdinand’s will be September’s United in Brutality fest, so we hope that you will all come to say a proper goodbye to the area! And, of course, we want to take this opportunity to thank the owners and all the staff of the camp for everything they have done for our festival over the past 5 years – I think I can write without shame that we have progressed at Ferdinand’s and got rid of childhood diseases from Libchava and moved the festival to another level up. But there’s no need to be sad as the immortal Freddie sings – Show must go on! – so we have already found a new site for you! We will stay in the north of Bohemia, we will just move a little further to the east, somewhere halfway between Děčín and Liberec, to the camp in Jablonné in Podještědí! Even in this area, which is slightly larger, cabins, a swimming pool, a restaurant, modern showers and toilets and much more await you! And as you are used to, you will again be able to pitch your tent for free in the area. You will certainly appreciate the excellent accessibility of the area, the bus stop is right in front of the entrance gate, the train station on the main route Česká Lípa – Liberec is only 700 meters away. It is then about half a kilometer to the center of the beautiful historic town, and less than three kilometers from the area you will find the Lemberk castle. A short distance from Jablonné is also the gateway to the Lusatian Mountains or the German town of Zittau just across the border. We hope you’ll stay with us and don’t miss NTEY Deathfest 2024, which is already packed with big names! Your NTEY crew

 

Už jen tři dny do nového ročníku 2023 / Only three days until the new year 2023

posted in: HOME | 0
Do startu nám opravdu zbývá jen malnko a tak představujeme oficální merchendise , který budete moci zakoupit přímo na místě konání festivalu
Těšit se taky můžete na Středeční  MetaloDisco-téku , která vše otevře . Samozřejmostí bude již také občerstvení. Těšíme se na vás všechny , kteří k nám zavítáte NTEY DF TEAM
We really only have a little bit left until the start, so we present the official merchandise, which you will be able to purchase directly at the venue of the festival You can also look forward to the Wednesday MetaloDisco, which will open everything. Refreshments will also be provided as a matter of course. We are looking forward to all of you who will visit us NTEY DF TEAM